Toruń 05.09.2018 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 03/2018/proj.C/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 05.09.2018 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2018 r. opublikowane w dniu 30.06.2018 r. o numerze referencyjnym 03/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj. firmę: Tatravagónka a.s., która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

Pełna nazwa wykonawcy i adres:
Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovakia
Data wpłynięcia oferty: 06.08.2018 r.
Cena oferty: 4 760 000 EUR, tj. 20 895 924,00 PLN
Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

Toruń, 06.08.2018 r.

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 03/2018/proj.C/3.2/POIS

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS informujemy, że w dniu 06.08.2018 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia, tj. od 30.06.2018 do dnia 06.08.2018 r. do godziny 16.00. 

2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od 30.06.2018 do dnia 06.08.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty.

3. W sesji otwarcia kopert z ofertami w dniu 06.08.2018 uczestniczyli przedstawiciele dwóch potencjalnych Wykonawców: Legios Loco a.s.  (Czech Republic) oraz Tatravagónka a.s. (Slovakia), którzy złożyli podpisy na liście obecności.

4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

- publikacji przetargu w dniu 30.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności i na stronie www.laude.pl,

- terminie składania ofert od 30.06.2018 r. do 06.08.2018 r. do godz. 16.00, 

- składzie komisji przetargowej: Marcin Witczak, Janusz Górski, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania ( 5 200 000 EUR, tj. 21 558 500,00 PLN), 

- ilości złożonych w terminie ofert -  3 sztuki.

5. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego.

6. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

7. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 39;

39-200 Dębica

03.08.2018

31 586 400,00 PLN

85 tygodni

2.

Legios Loco a.s.

Karla Englise 3201/6

150 00 Prague 5

Czech Republic

06.08.2018

4 832 000,00 EUR, tj. 21 211 996,80 PLN

50 tygodni

3.

Tatravagónka a.s.

Stefanikova 887/53

058 01 Poprad Slovakia

06.08.2018

4 760 000,00 EUR, tj. 20 895 924,00 PLN

30 tygodni

8. Przedstawiciele Wykonawców nie wnieśli zastrzeżeń do przebiegu procedury z otwarcia ofert.

9. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert zgodnie z treścią i warunkami zapytania ofertowego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (06.08.2018r.):
Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

1. W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zapytania ofertowego Waszej Firmy informujecie, że:

- kontenery są budowane i certyfikowane wg norm ISO;

- wagony winny posiadać czopy do mocowania kontenerów zgodnie ze standardami ISO;

- maksymalna szerokość kontenerów wynosi 3200mm;

- umiejscowienie punktów mocowania kontenerów na wagonie winno być zgodne ze standardami ISO;

i dlatego uważacie, że obecnie nie jest konieczne ujawnianie szczegółów dotyczących konstrukcji kontenerów, a przecież powszechnie wiadomo, że standardowo punkty mocowania na kontenerach umiejscowione są w ich narożach, co przy szerokości kontenera 3200mm kłuci się ze standardami.

Dlatego ponawiamy naszą prośbę o przedstawienie szczegółów (czy to na zdjęciach, czy też na szkicach) ścian czołowych Waszych kontenerów, co umożliwi nam wybranie optymalnych pod względem konstrukcyjnym, jak i ekonomicznym, rozwiązań ukształtowania części czołowej wagonu. Szczególnie interesuje nas, jak wygląda tak zwana gęsia szyja na Waszych kontenerach.

ODPOWIEDŹ: Nie jest konieczne przedstawianie specyfikacji kontenerów w chwili obecnej. To że kontener ma max szerokość 3200 nie oznacza ze kostki kontenerowe są w innych miejscach niż standardowe. Projektujemy kontenery dostosowane do bieżących rozwiązań na wagonach nie odwrotnie. Jest dla nas istotna waga wagonu ale wagon musi tez przewozić standardowe kontenery wiec wymagamy rozwiązań jak do standardowych kontenerów 20 i 40 stopowych.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (02.08.2018r.):
Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns dla firmy Laude Smart Intermodal S.A.

1. Maksymalna wysokość ładowna podłogi – proponujemy wartość 1105mm zamiast 1095 mm, na nowym wagonie wielkość ta będzie bardzo trudna może nawet niemożliwa do osiągnięcia; czy zaproponowana przez nas zmiana zostanie przez Państwa zaakceptowana?

ODPOWIEDŹ: wymagamy oferty zgodnej z parametrami zapytania ofertowego.

2. Czy możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy na tym etapie postępowania czy ewentualnie po dokonaniu wyboru oferty będą możliwe negocjacje warunków umowy, głownie w zakresie regulacji dot. gwarancji, kar umownych, jednostronnej możliwości zmian terminu dostawy?

ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości wprowadzania zmian do umowy.

3. Jakie dzisiaj źródło finansowania posiada Laude Smart Intermodal S.A.do realizacji tego projektu ?

ODPOWIEDŹ: Pytanie w naszej opinii wykracza poza ramy zapytania ofertowego. Mamy zapewnione finansowanie, i zgodnie z informacją w zapytaniu ubiegamy się o współfinansowanie z Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4. Jak operator /użytkownik wagonu zapewni (wykona analizę ryzyka), że podczas eksploatacji wagonów nigdy wagon o masie poniżej 16t nie będzie przejeżdżał po torze?

ODPOWIEDŹ: W naszej opinii pytanie wykracza poza zakres zapytania ofertowego - operacyjne aspekty użytkowania takich wagonów są wewnętrzną sprawą użytkownika/operatora/przewoźnika kolejowego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/2018/proj. C/3.2/POIS (01.08.2018r.):

Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja zapytania ofertowego 30/06/2018)

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns dla firmy Laude Smart Intermodal S.A.

Rozdziału 2 Opis przedmiotu zamówienia

1. (pkt 3) W jaki sposób dostawca wagonów ma zagwarantować, że „wagony mają przyczynią się do rozwoju intermodalnego – uruchomienie nowych tras”. Brak wpływu producenta wagonów na eksploatację wagonów. 

ODPOWIEDŹ: Dostarczenie wagonów zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym jest wystarczające do uruchomienia nowych tras. 

2. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań, uzyskania certyfikatów i zezwoleń prosimy o przesłanie nam niezbędnych danych technicznych dotyczących kontenerów umożliwiających wymagane minimalne obciążenie wagonu, oraz na temat kontenerów 40” i 20” których konstrukcja umożliwia załadowanie masą odpowiednio 74,5t. i 37,25t.

Wnosimy o przesłanie informacji technicznych dotyczących:

o kontenerów 40' z masą brutto 74,5t, które mają być stosowane na wagonach, sposób ich mocowania i zabezpieczenia na wagonie, wymiary gabarytowe i miejsca podparcia na wagonie (rysunki);

o kontenerów 20' z masą brutto 37,5t, które mają być stosowane na wagonach, sposób ich mocowania i zabezpieczenia na wagonie, wymiary gabarytowe i miejsca podparcia na wagonie (rysunki);

o informacja o innych kontenerach, które maja być załadowywane na wagonach.

W związku z zastosowaniem niestandardowych kontenerów prosimy o potwierdzenie, że Państwa firma będzie dostarczać niezbędną ilość kontenerów 40’ i 20’ do badań wagonów oraz przekaże niezbędne obliczenia i modele 3D na potrzeby obliczeń i badań wagonu. 

ODPOWIEDŹ: Kontenery są budowane i certyfikowane wg norm ISO. Wagony winny posiadać czopy do ustawiania na nich kontenerów 20' i 40' zgodnie ze standardami ISO. Kontener 40' o dopuszczalnej masie brutto 74,5t będzie mocowany na wagonie w 8 punktach podparcia tak jak 2 kontenery 20' o masie 37,5t, z równomiernym przeniesieniem ciężaru na wszystkie 8 punktów mocowania. Maksymalna wysokość kontenerów 2898mm (high cube), maksymalna szerokość kontenerów do 3200mm. Minimalna waga kontenera 20' = 2000kg, 40'=4000kg. Projekty kontenerów są naszą własnością i udostępnione mogą być wybranemu dostawcy po podpisaniu stosownych dokumentów o zachowaniu poufnści. Na obecnym etapie przedstawianie tych projektów nie jest w naszej opinii konieczne gdyż umiejscowienie punktów mocowania kontenerów na wagonie winny być zgodne ze standardami ISO. Na wniosek Dostawcy kontenery w wymaganej do certyfikacji ilości mogą zostać przez nas udostępnione.

3. W związku z Państwa warunkiem, że „masa netto wagonu 15 ton +/- 3%, z zastrzeżeniem jednak, że wagon może być użytkowany tylko z załadowanymi kontenerami, aby jego masa wynosiła min. 16 ton”, wynika że wagon musi być dopuszczony jako integralna całość z kontenerami. Z informacji uzyskanych w Jednostce Notyfikowanej wynika, że jest brak możliwości uzyskania certyfikatu WE na sam wagon bez kontenerów. Certyfikat WE będzie wydany dla wagonu z kontenerami jako integralną częścią.

ODPOWIEDŹ: Znane są już na rynku takie rozwiązania i takich wymagamy. Sposób certyfikacji wagonów nie jest nam znany niemniej zgodnie z wymaganiami przetargu potwierdzamy, że wagony będą użytkowane zawsze wraz z kontenerami 20' lub 40' o wymiarach i masach jak wskazano w odpowiedzi na pyt 1.

4. Prosimy o informację („Maks. wysokość ładowna podłogi: 1095mm”) czy wagon ma posiadać podłogę ? - w wagonach do przewozu kontenerów podłogi się nie stosuje.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że nie jest wymagana podłoga - 1095 mm jest określeniem wysokości mocowania kontenera na wagonie

5. Prosimy o określenie warunków środowiskowych jakie wagon ma spełniać zgodnie z TSI.

ODPOWIEDŹ: W naszej opinii to producent zapewnia zgodność wagonów ze standardami TSI abyśmy my, jako ich posiadacz i użytkownik mieli możliwość ich bezproblemowego użytkowania w przewożeniu kontenerów 20' i 40' o wymiarach i masach jak wskazano w odpowiedzi na pyt 1.

6. Czy są określone wymagania dotyczące cyklu naprawczego - DSU? 

ODPOWIEDŹ: wymagana rewizja co 6 lat

7. Jak rozumieć wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonu? Skoro „Rejestracja wagonów w dowolnym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej”.

ODPOWIEDŹ: Dostawca winien przedłożyć kopie wszystkich dokumenty jakie składał przy rejestracji danego wagonu w danym kraju, przetłumaczone również na język polski jeśli rejestracja jest poza Polską. Kopii tych dokumentów wymagamy do przedłożenia do instytucji współfinansującej.

Toruń 12.07.2018 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 02/2018/proj.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 12.07.2018 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.05.2018 r. opublikowane w dniu 19.05.2018 r. o numerze referencyjnym 02/2018/proj.D/3.2/POIS na dostawę 200 sztuk 40' wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520 mm.
Wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria zapytania ofertowego. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.: United Wagon Company, która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.
Pełna nazwa wykonawcy i adres:
Limited Liability Company , Russian Federation, Moscow, Vovokuznetskaya str.7/11, b.1
Data wpłynięcia oferty: 20.06.2018 r.
Cena oferty: 9 164 000 EUR, tj. 39 396 952,40 PLN

Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

 Toruń, 27.06. 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 06.08.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr

Zalacznik nr 5

Toruń, 22.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/2018/proj.C/3.2/POIS

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 02/2018/proj.C/3.2/POIS, opublikowanego w dniu 19.05.2018 r. Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważniło w dniu 21.06.2018 r niniejsze postępowanie. Nie doszło do otwarcia kopert. Potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli oferty, bądź byli zainteresowani udziałem w postępowaniu poinformowano o unieważnieniu zapytania ofertowego. Złożone koperty z ofertami w nienaruszonym stanie odesłane zostały do potencjalnych Wykonawców. 

 

Toruń, 22.05.2018 r.

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 02/2018/proj.D/3.2/POIS

 1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym 02/2018/proj.D/3.2/POIS, opublikowanego w dniu 19.05.2018 r. informujemy, że w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131 w Toruniu w dniu 21.06.2018 r. o godz. 16.10. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w w/w zapytaniu. 
 2. Komisja w składzie: Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji, Janusz Górski – Członek Komisji, Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od dnia 19.05.2018 r. do dnia 21.06.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 3. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o: publikacji przetargu,  składzie komisji,  kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (37 942 960,00 PLN),  ilości złożonych ofert.
 4. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego.

5.  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

- United Wagon Company, Russian Federation, Moscow, ul. Novokuznetskaya 7/11

- TATRAVAGÓNKA a.s., Slovakia, Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad

6. Wartość oferty brutto i termin realizacji ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców:

- United Wagon Company – 9 164 000 EUR, tj. 39 396 952,40 brutto PLN, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 47 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- TATRAVAGÓNKA a.s. - 12 800 000 EUR, tj. 55 028 480,00 PLN, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 120 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zgodnie z Rozdz.10 Zapytania ofertowego została ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego.

7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do publicznej widomości zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. 

 

     Toruń, 17 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2018/proj.D/3.2/POIS (publikacja 19/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

 

  

   Toruń, 17 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2018/proj.C/3.2/POIS (publikacja 19/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Toruń, 16.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 01/2018/proj.C/3.2/POISLaude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Toruń, 16.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym 01/2018/proj.D/3.2/POIS,Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

 

 Toruń, 14 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 15.06.2018 r. godz. 16.00

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

 Toruń, 14 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2018/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 15.06.2018 r. godz. 16.00

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

 

 

 

Laude Smart Intermodal
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 04.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11/07/2016, opublikowane w dniu 16/07/2016.

Zamawiający Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń, informuje, że dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11/07/2016 (data publikacji w dn. 16/07/2016) na zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach stacker do obsługi terminali intermodalnych.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.:

oferta nr PK.1607.191.A z dn. 27/07/2016, Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Zeppelin Polska Sp. z o.o. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

 

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak

Załączniki:

 

 

 Toruń, 25/07/2016

Sprostowanie dotyczące zakupu trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych.

W związku z opublikowanym w dniu 18/07/2016 ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w załączeniu sprostowanie.

Sprostowanie dotyczy:

 • -miejsca dostawy jednego z urządzeń dźwigowych (Koło/gm. Koło lub inna lokalizacja w województwie wielkopolskim)
 • -koloru urządzenia (kolor paleta RAL 4010)
 • -okresu gwarancji (minimum 60 miesięcy lub 10000 mth /w zależności co pierwsze nastąpi/)
 • -zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. "Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 3 terminali intermodalnych - Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec" oraz Projektu pt. "Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów"


Szczegóły w załączniku 

Załączniki:

 

 

 

  Toruń, 18/07/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający:

Laude Smart Intermodal S.A.

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

 

Trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych

 

Przedmiot zamówienia stanowi zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) – 42414000 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.

 

Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker:

- obsługa ogólnodostępnych terminali intermodalnych Laude Smart Intermodal S.A. usytuowanych w trzech województwach: lubelskim, podkarpackim, śląskim.

 

Niezbędne wyposażenie: 

 • rama;
 • osadzony na ramie zespół napędowy;
 • kabina;
 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów,
 • elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,
 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum  45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Sytuacja podmiotowa:

Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odnośnie doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego oraz stabilnej sytuacji finansowej zapewniające realizację zamówienia. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń.

W postępowaniu może wziąć udział podmiot nie posiadający podstaw do wykluczenia, nie będący w postępowaniu naprawczym, likwidacji. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

2) Doświadczenie wykonawcy:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker. W celu weryfikacji zamawiający żąda udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Ocena nastąpi na podstawie załączonych referencji.

Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

- zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Termin i warunki dostawy kompletnego urządzenia:

- pierwszy Reach Stacker – franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.: do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy

- drugi Reach Stacker – franco terminal Radymno/gm. Orły (lub inna wskazana lokalizacja w województwie podkarpackim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

- trzeci Reach Stacker – franco terminal Tychy/Sosnowiec (lub inna wskazana lokalizacja w województwie śląskim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem do miejsca przeznaczenia, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny, łącznie 4 osoby.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

  

6. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 3 terminali intermodalnych – Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec”

Zamawiający złożył na przedmioty zamówienia wniosek o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia w przypadku braku akceptacji wniosku o udzielenie pomocy publicznej w ramach wstępnej kwalifikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert.

Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

7. Sposób przygotowania ofert

Oferty powinny zawierać wycenę Reach Stackera – cenę jednostkową oraz wartość ogólną zamówienia. Oferty prosimy przesyłać drogą pocztową, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 90 dni. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, co najmniej: nazwa firmy, dane teleadresowe, wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta,
 2. Datę sporządzenia,
 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz niezbędnego wyposażenia,
 4. Wartość oferty, wyrażoną w kwocie netto, wskazany podatek VAT, kwota brutto,
 5. Termin płatności oferowanej ceny,
 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,
 7. Termin dostawy Reach Stackerów, zgodnie z warunkami,
 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy – w celach informacyjnych dla Zamawiającego,
 9. Dane dotyczące czasu reakcji serwisu – jedno z kryterium wyboru ofert,
 10. Niezbędne załączniki: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 11. Referencje dokumentujące doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker na poziomie co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.
 1. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

 1. Pieczątkę firmową oraz podpis osoby upoważnionej. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby niewskazane w KRS bądź odpowiednim dokumencie dla Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej, należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez osoby upoważnione w oryginale lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” notarialnie kserokopię.

            Oferty proszę składać w terminie do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 16:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zawierających co najmniej: nazwę firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku. Wybór dostawcy nastąpi po weryfikacji przedstawionych ofert nie później niż w terminie 60 dni od ich otwarcia. W tym terminie zostanie sporządzony protokół z wyboru oferty. Umowa z dostawcą zostanie podpisana niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert.

 

8. Warunki zmiany umowy:

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).

2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.

4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy urządzenia dźwigowego, wyłącznie gdy zmiana zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.

5. Umowa może zostać zmieniona w zakresie przedłużenia terminu dostawy urządzenia dźwigowego, gdy zmiana ta będzie podyktowana przez zamawiającego z uwagi na opóźnienia w projekcie, bądź będzie zależna od siły wyższej. Maksymalny czas przedłużenia terminu dostawy to 4 tygodnie.

 

9. Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
 1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
 2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
 3. oferowana cena (70%)
 4. termin dostawy (20%)
 5. czas reakcji serwisu (10%)
 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

70

2.

Kryterium 2 – Termin dostawy

20

3.

Kryterium 3 – Czas reakcji serwisu

10

SUMA

100

   

 

 

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty =

cena oferty najniższej x 70

cena oferty ocenianej

 

 

 

W kryterium „Termin dostawy” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca, najkrótszy termin dostawy. Porównanie ofert nastąpi na podstawie części opisowej oferty. Przez realizację zamówienia rozumie się datę realizacji dostawy na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  ofercie.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

- 15 punktów: za drugi w kolejności termin wykonania zamówienia

- 10 punktów: za trzeci w kolejności termin wykonania zamówienia

- 5 punktów: za czwarty i następne w kolejności terminy wykonania zamówienia

W kryterium „Czas reakcji serwisu” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

 

Liczba punktów oferty =

najkrótszy czas reakcji serwisu x 10

czas reakcji serwisu oferty ocenianej

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej www.laude.pl, DUUE oraz w siedzibie firmy.

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w DUUE. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie o jego wyniku.

Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana po akceptacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Marcin Witczak

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Laude Smart Intermodal S.A.

 Załączniki:

 

 

 

Toruń, dnia 28/08/2015


Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o przetargu na przygotowanie promocji projektu z dnia 03/08/2015


Zamawiający:
Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131,87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły dwie oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na przygotowanie promocji projektu z dnia 03/08/2015 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz w witrynie TED (nr 2015/S 152-279926).

Wybrana oferta: NEUGEBAUER – Pracownia Reklamy Józefa Neugebauer, ul. Boenigka 30/9, 10-686 Olsztyn.

Uzasadnienie
Oferta NEUGEBAUER - Pracownia Reklamy Józefa Neugebauera przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było jedynym kryterium wyboru.


 

 ===============================================

Toruń, 03/08/2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA PRZYGOTOWANIE PROMOCJI PROJEKTU

Postępowanie przetargowe

I Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
NIP: 956 222 42 93
REGON: 340461640
e-mail: dotacje@laude.pl

II Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

siedziba spółki Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna

Przetarg odbędzie się w terminie od dnia 03.08.2015 do dnia 17.08.2015
Czas trwania postępowania przetargowego wyniesie 15 dni

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 18.08.2015r. o godz. 12:00 przez Komisję przetargową, w składzie:

Pan Marcin Witczak – Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
Grzegorz Jarkowski – Dyrektor ds. Zakupów Inwestycyjnych

III Opis parametrów/ specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmujące przygotowanie promocji projektu, powinno zawierać następujące elementy:

1. Tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji projektu - wymiary oraz wygląd tablicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013; tablica powinna być wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany plexi, wytrzymałość min. 10 lat

2. Tablica pamiątkowa - wymiary oraz wygląd tablicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013; tablica powinna być wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany PLEXI, wytrzymałość min. 10 lat


3. Oznakowanie w postaci tabliczek informacyjnych wszystkich środków trwałych (123 wagonów) nabytych w ramach projektu dofinansowanych z funduszy europejskich - wymiary oraz wygląd tabliczek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013, tabliczki powinny być wykonane z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany PLEXI, wytrzymałość min. 10 lat

4. Materiały informacyjno-promocyjne (plakaty) szt. 100 – wymiary, format A3 - 297 mm x 420 mm, wygląd plakatów zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013;

5. Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki) szt. 100 – wymiary, format: A6 – 105 mm x 148 mm, wygląd ulotki zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013;


Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

IV Kryteria
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najniższą cenę.

V Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym
przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę), adres siedziby oferenta, telefon, fax., PESEL w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP oraz numer REGON,
-w przypadku przystąpienia do przetargu przedsiębiorcy (prowadzącego działalność gospodarczą) należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
-oświadczenie oferenta, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
-wartość oferty (netto oraz brutto)
-termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.


VI Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg
poniższego wzoru:

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
z dopiskiem
„Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie promocji projektu”.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, nie później jednak niż do dnia 17.08.2015r., w siedzibie Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna

VII Prawo organizatora

Organizatorowi przetargu przysługuje, bez podania przyczyny, prawo zamknięcia lub odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub prawo zmiany warunków przetargu. Z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Organizator przetargu ma prawo wydłużyć termin składania ofert, o czym poinformuje niezwłocznie uczestników przetargu.

VIII Inne informacje:

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów art. 701 – 705   Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj.: jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

b) Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO.

 

Zatwierdził:
Marcin Witczak
Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

 

 ===============================================

 

Toruń, 03/08/2015r.

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01
fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA PRZYGOTOWANIE PROMOCJI PROJEKTU

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 40, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:
Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: janusz.gorski@laude.pl

3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.


II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach  złożyć tylko jedną ofertę.

4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywaną ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków przystąpienia do przetargu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,  przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.

3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.

5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie
odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.

6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach.

VI. FORMA OFERTY

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.

2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.

3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty
6.     Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków przystąpienia do przetargu.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.

5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 28/08/2015 roku

3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.

4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 ===============================================

 

03/06/2015

Laude Smart Intermodal S.A. Toruń,

Ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 30 wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dnia 12/05/2015

Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131,

87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły dwie oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dn. 12/05/2015 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz w witrynie TED (nr 2015/S 091-163322).

Wybrana oferta: Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovak Republic.

Uzasadnienie

Oferta Tatravagónka a.s. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w Ogłoszeniu o zamówieniu. Tatravagónka a.s. przedstawiła cenę za wagon 243.718,20 PLN (zastosowano kurs średni NBP aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE tj. z dnia 12.05.2015, 1 EUR=4,1030, 59.400 EUR x 4,1030).

Cena całkowita za 30 wagonów 1.782.000,00 EUR (7.311.546,00 PLN).

 

 ===============================================

 

Toruń, 12/05/2015r.

 

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ

 

WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń

(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl

http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:

Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: janusz.gorski@laude.pl

3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:

-jawności,

-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,

-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,

-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,

-odpowiednich terminów,

-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

 

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.

4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywaną ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłek kurierskich

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.

3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.

5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie

odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.

6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

VI. FORMA OFERTA

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.

2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.

3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Oferta powinna się składać z:

a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,

b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty

6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.

5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 03/06/2015 roku

3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.

4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:

  TED ogłoszenie 30 wagonow 12.05.2015

  Umowa na dostawę 30 wagonow 12.05.2015

 ===============================================

 

 

Laude Smart Intermodal
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 08.05.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28/04/2015 na dostawę Dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów.

W związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00, dotyczącej projektu „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” dokonano wyboru oferty na zakup dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 28/04/2016 roku w terminie do dnia 08/05/2015 zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę: ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w ramach kryterium cena oraz spełniła kryteria dopuszczające.

Protokół z wyboru jest dostępny w siedzibie firmy Laude Smart Intermodal S.A.

 

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak


 ===============================================

 

 Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Toruń, 28.04.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Reach Stacker

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów,

Zastosowanie dźwigu typu Reach Stacker: przeładunek towarów na magazynach odbiorców, którzy wymagają szybkich operacji przeładunkowych spowodowanych potrzebą minimalizacji czasu zajmowania torów na bocznicach odbiorców, praca przeładunkowa na terminalu Zamawiającego w Zamościu

Niezbędne wyposażenie:

 • rama;

 • osadzony na ramie zespół napędowy;

 • kabina;

 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów z pochyłem na boki 0-45 °,

 • elektroniczne systemy zabezpieczające przednieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,

 • system wysypu dóbr z kontenerów,

 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 • udźwig min. przy pochyle 45 °– 33 000 kg

Termin dostawy kompletnego urządzenia franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.:

Reach Stacker - do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia, nie później niż do 20.11.2015 r.

Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

Zakupiony Reach Stacker będzie elementem projektu pt. „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-06-005/13, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem Laude Smart Intermodal S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: marcin.witczak@laude.pl,

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty,

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni

 7. Termin dostawy Reach Stackera, nie później niż do 20.11.2015 r. oraz nie później niż do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia;

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy;

 9. W ofercie należy zawrzeć klauzulę: „Przedstawiony w ofercie dźwig typu Reach Stacker jest urządzeniem fabrycznie nowym”.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 8 maja 2015 roku do godziny 12:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 8 maja 2015 roku o godz. 13:00

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 ===============================================

 Toruń, 28.04.2015 r.

Laude Smart Intermodal S.A. 

Ul. Włocławska 131

87 – 100 Toruń

 

 

Zarząd Spółki Laude Smart Intermodal S.A. podjął decyzję o pozostawieniu bez rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na dostawę dwóch dźwigów typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów, przeprowadzonego w dniach 20.03.2015 – 30.03.2015 roku.

Laude Smart Intermodal S.A. w zapytaniu ofertowym jak również SIWZ zawarł klauzulę: Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana wyłącznie po akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o zmiany złożonego przez Zamawiającego (z dnia 27 stycznia 2015) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00. Z uwagi na fakt, iż Instytucja Wdrażająca w piśmie z dn. 15.04.2015 roku nie wyraziła zgody na wnioskowane zmiany (zmianę zakresu rzeczowego projektu – zamianę suwnicy bramowej na dwa dźwigi typu Reach Stacker), postępowanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak

 ===============================================

  

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Toruń, 20.03.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Reach Stacker

 

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

 

Dwóch dźwigów typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów,

 

Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker: przeładunek towarów na magazynach odbiorców, którzy wymagają szybkich operacji przeładunkowych spowodowanych potrzebą minimalizacji czasu zajmowania torów na bocznicach odbiorców, praca przeładunkowa na terminalu Zamawiającego w Zamościu

 

Niezbędne wyposażenie:

 

 • rama;

 • osadzony na ramie zespół napędowy;

 • kabina;

 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów z pochyłem na boki 0-45 °,

 • elektroniczne systemy zabezpieczające przednieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,

 • system wysypu dóbr z kontenerów,

 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 • udźwig min. przy pochyle 45 °– 33 000 kg

Termin dostawy kompletnego urządzenia franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.:

pierwszy Reach Stacker - do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia, nie później niż do 30.09.2015 r.

drugi do 7 (siedmiu) miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 20.11.2015 r. Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

 

 

Zakupiony Reach Stacker będzie elementem projektu pt. „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-06-005/13, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem Laude Smart Intermodal SA celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: marcin.witczak@laude.pl,

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana wyłącznie po akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o zmiany złożonego przez Zamawiającego (z dnia 27 stycznia 2015) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00.

 

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty,

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni

 7. Termin dostawy Reach Stackerów, nie później niż do 20.11.2015 r. oraz nie później niż do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia w przypadku pierwszego oraz do 7 (siedmiu) miesięcy od daty podpisania umowy w przypadku drugiego Reach Stackera,

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

 

Oferty proszę składać w terminie do dnia 30 marca 2015 roku do godziny 12:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 13:00

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

Link do pobrania:

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

===============================================

 

Toruń, 23/12/2014

Laude Smart Intermodal S.A.

Ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 93 wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dnia 06/12/2014

Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły cztery oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dn. 06/12/2014 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej TED (nr 2014/S 236-414874).

Wybrana oferta: Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovak Republic.

Uzasadnienie

Oferta Tatravagónka a.s. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w Ogłoszeniu o zamówieniu. Tatravagónka a.s. przedstawiła cenę za wagon 247.014,90 PLN (zastosowano kurs średni NBP aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE tj. z dnia 5.12.2014 1 EUR=4,1585, 59.400 EUR x 4,1585).

Cena całkowita za 93 wagony 5.524.200 EUR (22.972.385,70 PLN).

Toruń, 06/12/2014r.

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ


WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:
Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: Janusz.gorski@laude.pl
3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach  złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywana ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,  przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.
3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie
odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.
6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. FORMA OFERTY

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy
ocenie oferty
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe
dokumenty.
VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w
postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 05/01/2015 roku
3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.
4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 06.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 06.12.2014 (wersja angielska)

Wzór umowy dostawy 93 wagonów

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku decyzją Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów (data publikacji w TED 26/11/2014) zostało przerwane.

Pod tym linkiem w formacie PDF wysłana do publikacji w TED informacja o przerwaniu postępowania o udzielenie zamówienia.

 ================================

Toruń, 25/11/2014r.


Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń (+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii: Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: Janusz.gorski@laude.pl
3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywana ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.
3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.
6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. FORMA OFERTY
1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 20/12/2014 roku
3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.
4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Linki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 21.11.2014

Wzór umowy dostawy 80 wagonów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.