POIG 4.4 8. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,  Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działanie 4.4  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach:

Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:

www.parp.gov.pl w dziale Dofinansowanie, zakładka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4
www.poig.gov.pl

 

Kontakt w sprawie realizacji projektu:

dotacje@laude.pl

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

Umowa o dofinansowanie numer  UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

Tytuł projektu: „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych”

Data podpisania umowy: 31.10.2013

            Okres realizacji projektu: 03.12.2013 – 30.11.2015

Koszt realizacji projektu: 34 553 900,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 27 242 900,00 PLN

Wartość otrzymanego dofinansowania: 10 897 160,00 PLN, w tym:

                                                ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 262 586,00 PLN

                                                w formie dotacji celowej: 1 634 574,00 PLN 

W ramach inwestycji pt: "Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych" Laude Smart Intermodal S.A. zamierza uruchomić udoskonalona usługę transportu intermodalnego (usługa transportu kontenerem 20HTSYP) poprzez zastosowanie innowacyjnego kontenera, posiadającego funkcjonalności nie dostępne aktualnie na rynku transportowym t. j. możliwość przewozu dóbr sypkich oraz dóbr paletyzowanych lub w tzw. big-bagach, przy większej niż konkurencja kubaturze i ładowności oraz możliwość bardziej efektywnego rozładunku i załadunku.

Innowacyjność usługi transportowej opiera sie w głównej mierze na rozwiązaniu technologicznym konstrukcji kontenera, który został zgłoszony do ochrony patentowej i sporządzono dla niego sprawozdanie o stanie techniki.

Niemniej jednak wdrożenie innowacyjnej usługi wymaga poniesienia przez firmę szerszych nakładów inwestycyjnych t.j:

-501 innowacyjnych kontenerów

-3 dźwigi typu Reach Stacker

-15 naczep specjalistycznych

-2 laptopy

Powyższe nakłady inwestycyjne stanowią cele projektu na poziomie produktu. Rezultatem projektu będzie zastosowanie nowego rozwiązania technologicznego w celu uruchomienia innowacyjnej usługi transportu intermodalnego towarów sypkich i innych rodzajów towarów (usługa transportu kontenerem 20HTSYP).

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.