Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,  Działanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach działania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie własności przemysłowej osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.parp.gov.pl w dziale Dofinansowanie, zakładka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1
www.poig.gov.pl
www.tarr.org.pl

Umowa o dofinansowanie numer  UDA -POIG.05.04.01-04-038/12-00
Tytuł projektu: „Opatentowanie innowacyjnego kontenera do przewozu blachy w kręgach z możliwością załadunku w tym samym kontenerze dóbr paletyzowanych”
Data umowy: 28.02.2013
Okres realizacji projektu: 13.09.2012 – 30.09.2015
Koszt realizacji projektu: 548 315,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 445 302,50 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania: 155 855,88 PLN, w tym:
-
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 132 477,49 PLN
w formie dotacji celowej: 23 378,39 PLN

Projekt Laude.pl jest zgodny z celem działania 5.4 POIG, jakim jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.

Uzyskanie ochrony własności patentowej wynalazku "kontener do przewozu produktów, zwłaszcza w kształcie zwojów", a następnie wdrożenie wskazanego wynalazku pozwoli na upowszechnienie innowacji w zakresie procesów przewozu towarów w innowacyjnych kontenerach, co wpłynie zarówno na poprawę efektywności transportu, zniwelowanie skutków nadmiernych zanieczyszczeń powstałych w wyniku transportu samochodowego i zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego.

Ogólnym celem projektu jest przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej. W ramach projektu Wnioskodawca zamierza dokonać zgłoszenia wynalazku w Międzynarodowym Biurze Własności Przemysłowej (WIPO) w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Układu o Współpracy Patentowej z 16 czerwca 1970 roku.

Laude Smart Intermodal S.A. zamierza objąć ochroną patentową wynalazek w 14 krajach.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.