Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach działania 6.1. Paszport do eksportu - Etap I

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach działania 6.1. Paszport do eksportu – Etap I Przygotowanie Planu rozwoju eksportu, osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku Międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.tarr.org.pl

Umowa o dofinansowanie numer  UDA -POIG.06.01.00-04-013/09-00
Tytuł projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl Sp. z o. o.”
Data umowy: 16.07.2009
Okres realizacji projektu: 01.04.2009 – 30.09.2009
Wydatki kwalifikowane: 12 500,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 10 000,00zł, w tym:
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 500,00 zł
ze środków budżetu państwa: 1 500,00 zł

W ramach projektu Spółka Laude.pl zleciła firmie doradczej opracowanie kompleksowej strategii rozwoju firmy poprzez rozwój działalności eksportowej. Przygotowany w ramach projektu Plan Rozwoju Eksportu oprócz analizy strategicznej bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa oraz badania potencjalnych rynków zawierać będzie zalecane działania i instrumenty realizacji strategii rozwoju eksportu wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wyboru działań przyjętych do realizacji. Realizacja powyższych działań w II Etapie programu Paszport do eksportu będzie miało na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Laude.pl na rynkach międzynarodowych. 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1. Paszport do eksportu - Etap II, Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach działania 6.1. Paszport do eksportu – Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu:  osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku Międzynarodowym  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.tarr.org.pl

Umowa o dofinansowanie numer  UDA -POIG.06.01.00-04-060/11-00
Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Laude.pl Sp. z o. o.”

Data umowy: 12.03.2012
Okres realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014
Wydatki kwalifikowane: 400 000,00 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 200 000,00zł, w tym:
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 170 000,00 zł
-
 ze środków budżetu państwa: 30 000,00 zł 

W ramach projektu Spółka planuje zrealizować zadania rekomendowane w Planie Rozwoju eksportu Laude.pl Sp. z o.o.  
Główne zadania realizowane w ramach projektu koncentrować się będą na:
1.  Umocnieniu pozycji konkurencyjnej na obsługiwanych dotychczas rynkach zagranicznych,
2. Budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na nowych rynkach Europy południowej i południowej-wschodniej,
3. Dywersyfikacja świadczonych usług, poprzez świadczenie usług transportu kontenerowego, usług przeładunków i magazynowania,
4.  Promowanie ekologicznych form transportu poprzez rozwój transportu intermodalnego.

Zasadniczym celem wybranej przez Laude.pl strategii rozwoju eksportu jest budowa silnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wybranych rynkach docelowych poprzez zaoferowanie potencjalnym odbiorcom najwyższej jakości obsługi logistycznej 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.